składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015

Podatkowe skutki nadpłaty i niedopłaty składek ZUS zleceniobiorcy

Zleceniodawca, który błędnie rozliczył składki ZUS od umowy zlecenia, zobowiązany jest je skorygować. W wyniku takiej korekty może powstać nadpłata bądź niedopłata składek, która wymaga odpowiedniego rozliczenia również na gruncie podatku dochodowego.

W przypadku korekty składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy za lata ubiegłe, płatnik ani podatnik nie korygują rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za te lata. Pobrane przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy, sporządzone przez niego za te lata deklaracje PIT-4R i informacje PIT-11, a także zeznanie roczne podatnika, odzwierciedlały bowiem stan faktyczny istniejący w dniu ich sporządzenia, tj. wysokość składek faktycznie pobranych przez płatnika w danym roku.

Zapłata przez zleceniodawcę zaległych składek ZUS w części, która powinna być opłacona przez zleceniobiorcę, jak i zwrot mu nadpłaconych składek, powoduje natomiast skutki w bieżącym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Niedopłata składek

W razie powstania w ZUS niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu umów zlecenia, do uregulowania zaległych kwot zobowiązany jest zleceniodawca (także tych w części finansowanej przez zleceniobiorcę). Kwota sfinansowanych przez zleceniodawcę zaległych składek ZUS, które powinny być potrącone ze środków zleceniobiorcy, stanowi dla tej osoby przychód:

  • z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof) - jeżeli osoba ta nadal wykonuje usługi w ramach umowy zlecenia,
     
  • z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o pdof) - gdy umowa zlecenia nie jest kontynuowana.

Jeżeli strony nadal łączy umowa zlecenia, to kwotę zapłaconych za zleceniobiorcę zaległych składek ZUS zleceniodawca (płatnik) powinien doliczyć do bieżących przychodów zleceniobiorcy (przykład 1) i opodatkować. Po zakończeniu roku podatkowego kwotę tę należy wykazać w informacji PIT-11 (wraz z pozostałymi przychodami z umowy zlecenia).

Natomiast u byłego zleceniobiorcy płatnik nie jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek od kwoty zapłaconych za niego składek ZUS. Kwotę tego przychodu ma on jednak obowiązek wykazać w informacji PIT-8C. Podobne stanowisko zajmują organy podatkowe (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 stycznia 2015 r., nr ITPB1/415-1115a/14/AD).

Gdyby zleceniobiorca zwrócił zleceniodawcy równowartość zapłaconych za niego zaległych składek ZUS, to wówczas zwróconą kwotę będzie mógł on odliczyć od swojego dochodu w rozliczeniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym zwrot ten nastąpił, o ile zwrot ten nie został wcześniej potrącony przez płatnika. Jak bowiem wynika z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof, od dochodu można odliczyć dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.

Nadpłata składek

Zleceniodawca obowiązany jest zwrócić zleceniobiorcy nienależnie potrącone z jego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Kwota zwróconych zleceniobiorcy nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w części przez niego finansowanej stanowi dla niego przychód z działalności wykonywanej osobiście w momencie faktycznej wypłaty. Taka kwalifikacja przychodu ma zastosowanie także wtedy, gdy umowa zlecenia z daną osobą nie jest kontynuowana. Źródłem oraz podstawą wypłaty tego świadczenia jest bowiem umowa zlecenia, która w przeszłości łączyła strony. Kwotę tego przychodu zleceniodawca obowiązany jest opodatkować (przykład 2).

Natomiast zwróconą przez zleceniodawcę nienależnie pobraną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, zleceniobiorca powinien doliczyć do podatku dochodowego w zeznaniu składanym za rok, w którym zwrot ten otrzymał, w kwocie uprzednio odliczonej od podatku dochodowego (tj. w kwocie stanowiącej równowartość 7,75% podstawy wymiaru tej składki). Tak wynika z art. 45 ust. 3a ustawy o pdof.

Przykład 1

Przedsiębiorca 1 lutego 2015 r. zawarł z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej umowę zlecenia na 12 m-cy. Umowa ta przewiduje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł. W wyniku pomyłki w lutym nie potrącono składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,65 zł. W marcu przedsiębiorca pokrył z własnych środków zaległe składki, w związku z czym kwotę 205,65 zł doliczył do marcowego przychodu zleceniobiorcy. Tym samym u zleceniobiorcy przychód z działalności wykonywanej osobiście za ten miesiąc wyniósł 1.705,65 zł.


Przykład 2

Przedsiębiorca przez pomyłkę zgłosił w 2014 r. do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego studenta, który nie ukończył 26 lat, zatrudnionego na umowę zlecenia. W marcu 2015 r. skorygowano deklaracje ZUS, z których wynika, że nadpłata składek społecznych w części finansowanej przez byłego zleceniobiorcę wyniosła 274,20 zł, a składki zdrowotnej 155,32 zł (z tego od podatku odliczono 133,75 zł). Nienależnie pobrane składki zwrócono byłemu zleceniobiorcy w marcu 2015 r.

Zleceniodawca w marcu 2015 r. ustalił:

- przychód zleceniobiorcy 274,20 zł,
- koszty uzyskania przychodów (274,20 zł × 20%) 54,84 zł,
- podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych (274,20 zł - 54,84 zł)  219 zł,
- zaliczka na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych (219 zł × 18%)  39 zł,
- do wypłaty (274,20 zł - 39 zł) + 155,32 zł  390,52 zł.

Kwotę uprzednio odliczonej składki zdrowotnej, tj. 133,75 zł, były zleceniobiorca doliczy do podatku dochodowego w zeznaniu za 2015 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60