składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (784) z dnia 10.10.2012

Jak należy prawidłowo naliczać odsetki za zwłokę w opłacaniu składek do ZUS?

Każdy płatnik składek powinien w terminie i w obowiązującej wysokości opłacać należności z tytułu składek ubezpieczeniowych do ZUS. Płatnik składek (będący przedsiębiorcą) przesyła dokumenty rozliczeniowe i opłaca składki na poszczególne ubezpieczenia za dany miesiąc w terminie do:

 • 10. dnia następnego miesiąca - jeśli opłaca składki ubezpieczeniowe wyłącznie za siebie,
   
 • 15. dnia następnego miesiąca - jeśli składki te opłaca za siebie i inne osoby ubezpieczone zatrudnione w firmie.

Natomiast w terminie do 5. dnia następnego miesiąca składki ubezpieczeniowe do ZUS opłacają podmioty będące jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym.

Jeżeli składki ubezpieczeniowe płatnik opłaci po obowiązującym go terminie płatności, to od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne należne są odsetki za zwłokę. Odsetki te wylicza się na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Tak wynika z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Wyliczając odsetki za zwłokę, płatnik powinien pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Zasada 1:

Naliczanie odsetek za zwłokę rozpoczyna się od następnego dnia przypadającego bezpośrednio po dniu, w którym płatnik miał obowiązek ostatecznie zapłacić należne składki za dany miesiąc na rachunek bankowy ZUS. Kończy się je naliczać w dniu wpłacenia zaległości (włącznie z tym dniem).

Należy w tym miejscu dodatkowo wyjaśnić, że jeżeli ostatni dzień terminu opłacania należnych składek ubezpieczeniowych za dany miesiąc przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to w takiej sytuacji ostatnim dniem terminu płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej). Przepis ten swym zakresem obejmuje również należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe (tj. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz FEP).

Dniami ustawowo wolnymi od pracy, zgodnie z ustawą
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. nr 4, poz. 28 ze zm.), są:
- 1 stycznia - Nowy Rok
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy
- drugi dzień Wielkiej Nocy
- 1 maja - Święto Państwowe
- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja
- pierwszy dzień Zielonych Świątek
- dzień Bożego Ciała
- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada - Wszystkich Świętych
- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia
- wszystkie niedziele

 

Przykład

Termin płatności składek ZUS za sierpień 2012 r., dla płatnika opłacającego składki do 15. dnia następnego miesiąca, przypadał dnia 15 września 2012 r. Dzień ten przypadał jednak na sobotę. Faktycznym terminem płatności tych należności dla tego płatnika był 17 września br. Jeśli zatem zapłacił on swoje zobowiązania wobec ZUS po tym dniu, to odsetki od opłaconych składek po terminie należne są za okres począwszy od 18 września br., do dnia zapłaty tych należności, włącznie z tym dniem.

Przy czym za termin dokonania zapłaty należności składkowych uważa się:

 • przy zapłacie gotówką - dzień dokonania wpłat należności z tytułu składek w banku lub placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub instytucji płatniczej,
   
 • w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika lub rachunku płatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego przedsiębiorcy w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu, nie jest to natomiast (jak wielu przedsiębiorców powszechnie uważa) dzień złożenia dyspozycji zapłaty składek w banku, w którym jest prowadzony rachunek lub na poczcie do banku pocztowego.

Zasada 2:

Odsetki za zwłokę nalicza się odrębnie od każdej zaległej składki. Nalicza się je zatem osobno od składek na ubezpieczenia społeczne, osobno od składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz osobno od składek na fundusze pozaubezpieczeniowe, tj. FP, FGŚP oraz FEP należnych za każdy miesiąc odrębnie.

Przy wyliczaniu odsetek za zwłokę płatnik powinien pamiętać o właściwym ich zaokrągleniu, zgodnie z zasadą matematyczną. Polega to na tym, że wyliczoną kwotę odsetek za zwłokę powinien zaokrąglić do pełnych złotych w taki sposób, że końcówki kwot odsetek wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, z kolei końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Zatem jeśli po wyliczeniu odsetki za zwłokę wyniosą 12,85 zł, to zaokrągla się je w górę do 13 zł i w tej wysokości dolicza do zaległych składek.

Przykład

Pan Adam składki na ubezpieczenia społeczne należne za sierpień br. w kwocie 4.500 zł zapłacił w dniu 9 października 2012 r. Powinien je jednak zapłacić najpóźniej w dniu 10 września br. Odsetki za zwłokę (na dzień dokonywania wpłaty) wyniosły 51,84 zł. Kwotę tę zaokrąglił do 52 zł i doliczył do zaległych składek za sierpień 2012 r. Otrzymaną kwotę w wysokości 4.552 zł (4.500 zł + 52 zł) wpłacił do ZUS.

Zasada 3:

Odsetki za zwłokę są należne zawsze wtedy, gdy płatnik dokona płatności z tytułu zobowiązań składkowych po obowiązującym go terminie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wyliczona kwota odsetek za zwłokę od zaległości za dany miesiąc jest niższa od ustawowo określonej wysokości. Obecnie nie może ona przekroczyć kwoty 6,60 zł. Na przykład, jeśli wyliczona przez płatnika składek na dzień wpłaty zaległości kwota odsetek za zwłokę przed zaokrągleniem wyniesie 6,59 zł lub nawet 6,60 zł, to nie zwiększa on dokonywanej przez siebie wpłaty o odsetki. Nie są one w tym przypadku należne. Będą one dopiero wymagane wówczas, jeśli po wyliczeniu wyniosą przykładowo 6,61 zł. Wtedy po zaokrągleniu ich do pełnych złotych, czyli do 7 zł, płatnik przekaże je do ZUS.

Przykład

Zakład pracy za sierpień br. powinien opłacić składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.100 zł w terminie do 17 września 2012 r. (15 września - sobota, 16 września - niedziela). Zaległe zobowiązania opłacono jednak dopiero w dniu 2 października 2012 r. Do kwoty składek nie doliczono odsetek za zwłokę z tego względu, że wyliczona ich kwota przed zaokrągleniem do pełnych złotych była niższa od kwoty 6,60 zł, wynosiła bowiem 6,55 zł. Wobec czego dnia 2 października br. zakład pracy wpłacił zaległe składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.100 zł.

Zasada 4:

Odsetki za zwłokę od składek ZUS zapłaconych po terminie płatnik wylicza za pomocą poniższego wzoru:

Kz x L x O   

 = On = Opz
365  

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

Kz - kwotę zaległości,

L - liczbę dni zwłoki,

O - stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,

365 - liczbę dni w roku,

On - kwotę odsetek,

Opz - kwotę odsetek po zaokrągleniu.

Uwaga! Kalkulator do wyliczenia odsetek dostępny jest na stronie naszego Wydawnictwa, pod adresem: www.gofin.pl.

Zasada 5:

Przed przystąpieniem do wyliczenia kwoty odsetek za zwłokę płatnik, oprócz kwoty zaległości, musi także znać:

 • liczbę dni zwłoki w opłacaniu składek, którą liczy się od następnego dnia po terminie płatności do dnia, w którym dokona on zapłaty zaległości (włącznie z tym dniem),
   
 • obowiązującą za poszczególne okresy zwłoki ("od" "do") stopę procentową.

Stopa procentowa odsetek za zwłokę nie jest stała, ulega zmianom. Jeżeli więc za okres zwłoki obowiązuje więcej niż jedna stopa procentowa, wtedy odsetki za zwłokę należy obliczać odrębnie za każdy z tych okresów. Następnie tak wyliczone kwoty odsetek za poszczególne okresy należy zaokrąglić.

Zasada 6:

Przy regulowaniu składek wraz z odsetkami za zwłokę płatnik powinien również pamiętać o tym, że:

 • należne odsetki za zwłokę zobowiązany jest opłacić łącznie z nieterminowo opłacanymi składkami za dany okres, za który zalega z opłaceniem składek, ale odrębnie na poszczególne rachunki na jednym dokumencie płatniczym,
   
 • nie może najpierw zapłacić po terminie samych składek, a po jakimś czasie dokonać dopłaty na pokrycie samych odsetek za zwłokę.

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

styczeń 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.