składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016

Stopa procentowa składki wypadkowej dla nowej firmy

Spółka z o.o. rozpoczęła swoją działalność od 12 września 2016 r. Od tego też dnia zatrudniła pierwszych pracowników. Według jakiej stopy procentowej powinna naliczać składkę na ubezpieczenie wypadkowe?

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy. Trwa on od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego roku. Obecny rok składkowy rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i będzie trwał do 31 marca 2017 r.

Sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniony jest od liczby osób zgłoszonych przez danego płatnika do ubezpieczenia wypadkowego w poprzednim roku kalendarzowym. Jednak płatników, którzy - tak jak ma to miejsce w przypadku, o którym mowa w pytaniu - zostali zgłoszeni w ZUS w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku, obowiązują odmienne zasady ustalania liczby ubezpieczonych dla celów wyznaczenia wysokości stopy procentowej składki wypadkowej. Liczbę ubezpieczonych ustalają oni bowiem w oparciu o liczbę osób podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS. W omawianym przypadku liczbę ubezpieczonych należy więc ustalić według stanu z września 2016 r.

Jeżeli we wrześniu br. spółka zgłosiła do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, to obowiązuje ją stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Wynosi ona 1,8% (tj. 50% z 3,6%).

Gdyby natomiast we wrześniu br. spółka zgłosiła do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób (np. 10 pracowników), wówczas stopę procentową składki wypadkowej powinna ustalić w wysokości określonej dla grupy działalności, do której należy. W taki bowiem sposób ustalają stopę procentową tej składki płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, ale nie przekazywali do ZUS informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.

Grupę działalności ustala się na podstawie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, w którym podany jest rodzaj przeważającej działalności, do której dany płatnik został zaklasyfikowany, określony według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 ze zm.


Kalkulator składki na ubezpieczenie wypadkowe dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Stopę procentową składki wypadkowej spółka ustali w oparciu o tabelę stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy... (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005). Należy z niej odczytać wysokość stopy procentowej składki odpowiadającej grupie działalności, do której przedsiębiorca został zaklasyfikowany według kodu PKD na poziomie sekcji.

Ustalanie stopy procentowej składki wypadkowej wg grupy działalności:

Krok 1 - płatnik sprawdza do jakiego rodzaju przeważającej działalności został zaklasyfikowany według PKD ujętego w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, a jeśli został zgłoszony w ZUS jako płatnik składki wypadkowej w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku - w dniu, od którego jest zgłoszony w ZUS.

Krok 2 - na podstawie dwóch pierwszych cyfr rodzaju przeważającej działalności płatnik ustala do jakiej sekcji/działu został zaklasyfikowany, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie PKD.

Krok 3 - po ustaleniu sekcji/działu, z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia wypadkowego płatnik odczytuje stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe określoną dla grupy działalności, do której należy.

Przykład

Spółka z o.o. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej od 12 września 2016 r. W ciągu tego miesiąca zgłosiła do ubezpieczenia wypadkowego 10 pracowników. Aby określić obowiązującą spółkę (jako płatnika składek) stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe (w okresie od września 2016 r. do marca 2017 r.):

- na podstawie zaświadczenia o nadaniu numeru REGON ustaliła ona rodzaj przeważającej działalności według PKD 2007, do której została zaklasyfikowana, tj. 47.99.Z - "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami",
- na podstawie dwóch pierwszych cyfr, tj. 47 ustaliła, że została zaklasyfikowana do sekcji G - "Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle" działu 77 - "Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi",
- z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia MPiPS w sprawie różnicowania stopy procentowej składki (...) odczytała, że dla grupy działalności oznaczonej kodem PKD G-47 stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 0,93%.

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60