składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 1.12.2018

Opłacanie składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zleceniobiorcę

1) Z osobą fizyczną zawieramy co pewien czas kilkudniowe umowy zlecenia, w których wynagrodzenie jest określone kwotowo (z reguły 300 zł, 500 zł). Dla zleceniobiorcy jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Czy obowiązani jesteśmy opłacać za niego składki na Fundusz Pracy i FGŚP?

Składka na Fundusz Pracy

Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby m.in. wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Tak wynika z art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), dalej ustawy o promocji zatrudnienia.

Pracodawcą w rozumieniu tej ustawy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Biorąc pod uwagę definicję pracodawcy, ZUS wyjaśnił, iż obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorców nie dotyczy zleceniodawcy będącego osobą fizyczną, który nie zatrudnia choćby jednego pracownika.

Ważne: Składkę na Fundusz Pracy opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat - kobiety i co najmniej 60 lat - mężczyźni (art. 104b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia).

Co jeszcze istotne, jest ona należna za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Jeżeli więc zleceniobiorca w wieku do ukończenia 55 lat - kobieta i 60 lat - mężczyzna podlega z umowy zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie (w 2018 r. - 2.100 zł, a w 2019 r. - 2.250 zł), to zleceniodawca opłaca za niego składkę na Fundusz Pracy. Przy czym zleceniodawca będący osobą fizyczną ma taki obowiązek, gdy obok zleceniobiorcy zatrudnia choćby jednego pracownika.

Zwracamy uwagę! Przeliczenia przychodu na okres miesiąca, o którym mowa w powołanym wcześniej art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, co do zasady, nie dokonuje się w przypadku umowy cywilnoprawnej wykonywanej przez niepełny miesiąc. 

ZUSJak wyjaśnił ZUS w poradniku pt. "Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...", dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl: "(...) Wyjątek stanowią umowy zawierane na kilka miesięcy, z określonym w umowie wynagrodzeniem za pracę w stawce miesięcznej, wówczas przeliczenie takie powinno być dokonane. Oznacza to, że w sytuacji gdy zleceniobiorca wykonywał pracę przez niepełny miesiąc np. z uwagi na rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania umowy zlecenia w trakcie miesiąca, chorobę lub inną nieobecność w pracy, za który uzyskał przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości niższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy ustalić, ile wyniosłaby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdyby wykonywał on pracę przez cały miesiąc. Jeśli ustalona w ten sposób wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, zleceniodawca ma obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy za tego zleceniobiorcę. Przy czym, podstawę wymiaru tej składki zawsze będzie stanowić przychód z tytułu wykonywania tej umowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przeliczenie podstawy wymiaru składek na okres miesiąca dokonywane jest tylko i wyłącznie w celu ustalenia obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc. (...).".

Przykład

Zleceniodawca-osoba fizyczna obok pracowników zatrudnia zleceniobiorców. Na okres od 1 do 30 listopada br. zatrudnił rencistę w wieku 42 lat. W umowie zlecenia wynagrodzenie określono na kwotę 1.900 zł. Dla zleceniobiorcy umowa ta jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, a tym samym zleceniodawca zgłosił go do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, ubezpieczenia wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego (nie wniósł o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe).

Zleceniodawca nie opłaca za zleceniobiorcę składki na Fundusz Pracy.

Przykład

Spółka z o.o. na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018 r. zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną w wieku 45 lat. W umowie wynagrodzenie określone zostało kwotowo (4.000 zł) i jest wypłacane w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

Dla zleceniobiorcy umowa zlecenia jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, a tym samym został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, ubezpieczenia wypadkowego, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

W listopadzie br. zleceniobiorca chorował i za ten miesiąc otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł oraz zasiłek chorobowy.

Zleceniodawca opłaca za zleceniobiorcę składkę na Fundusz Pracy, także za listopad br., gdyż za ten miesiąc po przeliczeniu na okres miesiąca podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a w konsekwencji na Fundusz Pracy wyniosłaby 4.000 zł.


Przy ustalaniu obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy należy mieć jeszcze na uwadze przepis art. 104 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia. Zgodnie z jego treścią, w przypadku gdy kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Na mocy powołanego przepisu, składka na Fundusz Pracy jest należna np. za zleceniobiorcę wykonującego w danym miesiącu kilka umów zlecenia, z tytułu których podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, gdy łączny przychód podlegający oskładkowaniu wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zleceniodawca z pytania nie ma więc obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę, który z umowy zlecenia zawartej na część miesiąca, stanowiącej jedyny tytuł do obligatoryjnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych uzyskuje łączny przychód podlegający oskładkowaniu w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Gdyby jednak w danym miesiącu wykonywał kilka umów zlecenia objętych obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi, to składka na Fundusz Pracy byłaby należna, jeśli łączna kwota podlegająca oskładkowaniu wyniosłaby co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej FGŚP) za pracowników opłacają pracodawcy objęci przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1433). Przepisy tej ustawy za pracownika uważają nie tylko osoby fizyczne, które zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostają z pracodawcą w stosunku pracy, ale też m.in. wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z Kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Ponadto opłaca się ją za te osoby, o ile nie osiągnęły one wieku wynoszącego co najmniej 55 lat - kobiety i co najmniej 60 lat - mężczyźni (art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r.). Składkę na FGŚP ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania rocznego ograniczenia) - art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. Składka ta jest należna bez względu na wysokość przychodu podlegającego oskładkowaniu uzyskanego przez zleceniobiorcę w danym miesiącu.

Przykład

Osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zatrudnia pracowników i zleceniobiorców. Na okres od 20 do 30 listopada 2018 r. zawarła umowę zlecenia z rencistą w wieku 50 lat. W umowie wynagrodzenie określono na kwotę 300 zł i zostało wypłacone w ostatnim dniu wykonywania zlecenia.

Dla zleceniobiorcy umowa zlecenia była jedynym tytułem do ubezpieczeń, tym samym zleceniodawca zgłosił go do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, ubezpieczenia wypadkowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego (nie wniósł o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe).

Zleceniodawca opłaca za zleceniobiorcę składkę na FGŚP, natomiast nie opłaca składki na Fundusz Pracy.


2) Czy istnieją przepisy o ilościowym ograniczeniu umów zleceń np. trzecia umowa zlecenia z tą samą osobą jest równoznaczna z zawarciem umowy o pracę?

Nie ma takiego ograniczenia. Umowa zlecenia uregulowana została w art. 734 i nast. K.c. W powołanych przepisach nie ma ograniczenia ilościowego co do zawieranych umów zlecenia z tą samą osobą ani długości jej trwania. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 K.c.). Należy mieć jednak na uwadze przepis art. 22 § 11 K.p., w myśl którego zatrudnienie w warunkach charakterystycznych dla umowy o pracę jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 7 czerwca 2017 r. (sygn. akt I PK 176/16): "Jeżeli w umowie przeważają cechy pracownicze, takie jak podporządkowanie pracodawcy czy brak realnej możliwości wykonywania umowy przez inną osobę niż zatrudniony, to mamy do czynienia z umową o pracę. Nawet jeżeli wolą stron było zawarcie umowy cywilnoprawnej.".

www.SkladkaZUS.pl:

 Więcej na stronie www.RozliczenieWynagrodzenia.pl - sprawdź!
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.