składka ZUS, składki zdrowotne, składki społeczne, podstawa wymiaru składek

www.SkladkaZUS.pl

Umorzenie składek ZUS także dla przedsiębiorców prowadzących działalność

Umorzeniu podlegają należności powstałe z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., a także składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Umorzenie obejmuje również odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu, opłatę prolongacyjną, opłatę dodatkową, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

 

 

Nadpłata składek w ZUS

Organ rentowy może przeksięgować nadpłatę składek ZUS widniejącą na koncie FP i FGŚP i zaliczyć ją na poczet zaległości składek społecznych.

 

Dokonuje tego tylko wtedy, gdy na koncie FP i FGŚP nie ma zaległości.

 

 

Składki ZUS opłacane po terminie wraz z odsetkami za zwłokę

Wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Emerytur Pomostowych, na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokonane przez płatnika składek po terminie określonym w ustawie o sus powinny obejmować również odsetki za zwłokę.

 

 

Dobrowolne składki ZUS

Osoba zatrudniona na etacie z wynagrodzeniem co najmniej równym kwocie minimalnego wynagrodzenia (w 2013 r. - 1.600 zł, w 2014 r. - 1.680 zł) z racji prowadzonej jednocześnie działalności gospodarczej podlega obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osoba taka może przystąpić na zasadzie dobrowolności. Jeśli to uczyni, wówczas obowiązkowe będzie dla niej ubezpieczenie wypadkowe.

 

 

Czy wykazać w PIT-11 składki ZUS pobrane od przychodów zwolnionych od podatku?

Odliczeniu odpowiednio od dochodu i podatku nie podlegają składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie ustawy o pdof oraz składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na  zaniechano poboru podatku.

 

 

Jak odzyskać z ZUS nadpłatę składek na ubezpieczenia społeczne?

Zasadą jest, że nienależnie opłacone składki na ubezpieczenia społeczne podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek.

 

Jeżeli płatnik nie posiada zaległych ani bieżących zobowiązań z tytułu nieopłaconych składek, wówczas ZUS zalicza nadpłatę na poczet przyszłych składek.

 

 

Składki ZUS finansowane przez pracodawcę w kosztach podatkowych

Składki zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym nastąpiła ich zapłata.

 

 

Zapłata składek ZUS przy braku środków na koncie firmowym

Zasadniczo należności z tytułu składek ZUS płatnik (z pewnymi wyjątkami niemającymi znaczenia w omawianej sprawie) jest zobowiązany opłacać w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

 

 

Termin opłacania składek ZUS

Osoba fizyczna opłacająca składki ZUS wyłącznie za siebie, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o sus, ma obowiązek opłacania tych składek za dany miesiąc, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.

 

 

Składki ZUS po zawieszeniu firmy

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje dla przedsiębiorcy ustanie obowiązku ubezpieczeń w ZUS od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności.

 

 

Zakup ubioru służbowego a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy

Na podstawie przepisów składkowych i podatkowych ze zwolnienia ze składek ZUS i podatku dochodowego korzysta wartość ubioru służbowego (umundurowania) lub ekwiwalent pieniężny za ten ubiór, a nie wartość zwykłego ubioru.

 

 

Składki ZUS od bezpłatnego udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

Bezpłatne udostępnianie przez pracodawcę pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi dla pracownika podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, od którego należy opłacić składki na te ubezpieczenia.

 

 

Opłacenie zaległych składek po kontroli ZUS

Płatnik składek w terminie 30 dni od otrzymania protokołu kontroli jest zobowiązany do złożenia dokumentów rozliczeniowych korygujących (lub brakujących).

 

W przypadku niewywiązania się z nałożonego obowiązku ZUS wydaje decyzję.

 

Płatnik składek jest zobowiązany do złożenia dokumentów rozliczeniowych korygujących w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się decyzji.

 

 

A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1065) z dnia 24.03.2014

Zlecenie i własna firma a składki ZUS

Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Opłacam z tego tytułu wszystkie obowiązkowe składki ZUS (społeczne i zdrowotną). Od przyszłego miesiąca będę też wykonywał umowę zlecenia. Czy od tej umowy również powinienem mieć opłacane wszystkie składki ubezpieczeniowe?

Wszystko zależy od tego, czy umowa zlecenia będzie wykonywana przez Czytelnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy nie. Jeśli nie, to wówczas sposób oskładkowania wynagrodzenia uzyskiwanego z umowy zlecenia będzie zależał od wysokości dokonywanej mu wypłaty oraz od tego, czy Czytelnik - jako zleceniobiorca - zawnioskuje lub nie o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami.

» czytaj więcej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (836) z dnia 20.03.2014

Składki ZUS od umów zleceń i wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz rolników

Na posiedzeniu w dniu 4 marca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zakłada on, że w przypadku jednej umowy zlecenia składki ZUS będą pobierane w sytuacji, gdy jej wartość będzie równa lub przekroczy pensję minimalną (w 2014 r. kwotę 1.680 zł). Natomiast przy kilku umowach zlecenia składki ZUS będą pobierane wtedy, gdy łączna wartość tych umów (łączna kwota wynagrodzenia) będzie równa lub przekroczy wysokość wynagrodzenia minimalnego.

» czytaj więcej

Gazeta Podatkowa nr 22 (1063) z dnia 17.03.2014

Przejście z wynagrodzenia chorobowego na zasiłek chorobowy a ZUS

Nierzadko bywa tak, że pracownik niezdolny do pracy przedkłada w firmie zwolnienie lekarskie, na podstawie którego przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy. Zmiana rodzaju pobieranego przez pracownika świadczenia powoduje określone konsekwencje składkowe, co ma następnie swoje odzwierciedlenie w sporządzanych przez płatnika do ZUS dokumentach rozliczeniowych.

» czytaj więcej

Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014

Składki ZUS od świadczeń dla przyszłych emerytów

Osoba posiadająca status pracownika, której stosunek pracy ustał z powodu przejścia na emeryturę, jest uprawniona do odprawy emerytalnej. Niekiedy pracodawca na pożegnanie wręcza też takiej osobie upominek. Które z tych świadczeń są zwolnione ze składek ZUS?


Odprawa emerytalna

Pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające go do uzyskania emerytury (lub renty z tytułu niezdolności do pracy) przysługuje odprawa pieniężna. Jej wysokość odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu tego pracownika. Może ona być wypłacona takiej osobie tylko jeden raz. Przy czym warunkiem umożliwiającym jej wypłatę jest ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę (rentę). Wypłacona pracownikowi odchodzącemu na emeryturę odprawa jest wyłączona z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych. Wynika to z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanego rozporządzeniem składkowym.

» czytaj więcej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (358) z dnia 10.02.2014

Składki ZUS za przedsiębiorcę niezdolnego do pracy z powodu wypadku przy prowadzonej działalności

Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W styczniu br. stała się niezdolna do pracy w wyniku wypadku przy prowadzeniu działalności gospodarczej i przebywa na zwolnieniu lekarskim do 28 lutego br. Czy za styczeń i luty 2014 r. może zmniejszyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

Tak, jeżeli spełniła warunki do uzyskania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.

» czytaj więcej

Gazeta Podatkowa nr 9 (1050) z dnia 30.01.2014

Konsekwencje wzrostu minimalnej płacy w składkach ZUS

Od 1 stycznia 2014 r. zmianie uległa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Poziom tej płacy ma znaczenie dla składek ZUS. Określa bowiem minimalną wysokość podstawy wymiaru składek społecznych dla nowych przedsiębiorców. Ponadto kwota tego wynagrodzenia wyznacza najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. Z kolei dla niektórych osób ubezpieczonych jego wysokość stanowi o obowiązku (bądź o jego braku) opłacania składki na Fundusz Pracy.

» czytaj więcej

czytaj także:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60